Om oss


Ser du etter Kontaktinfo? <– Trykk der

Denne nettsiden tilhører to firma; Miljføfôr Norge AS og Nye Akershus Miljøfôr AS

Miljøfôr Norge

Nye Akershus Miljøfôr

 

Mat gjør mest nytte som mat- ikke avfall.

Debatten og prosjektene styres i dag i stor grad ut fra at matrester er et problem, og dermed vil ikke en langsiktig bærekraft forbundet med utnyttelsen bli vektlagt nok. Det betyr at behandlingen av disse restene kun har fokus på kostnader forbundet med dette, og det offentlige må bidra med betydelige midler for å få det gjennomført.

Håndteringen av matavfall/rester har en viktig etisk side. Hvis man er enig i at mat gjør best nytte som mat og ikke som avfall, vil det være naturlig å tenke at de fraksjonene som det mulig å benytte som mat, utnyttes nettopp til det og så høyt opp i næringskjeden som mulig.

Ved utnyttelse av rester fra næringsmiddelindustrien til dyrefor, vil man oppnå nettopp denne effekten og restene endrer seg fra å være et problem til å bli en ressurs.

Miljøfôr Norge og Nye Akershus Miljøfôr har her en særegen og helt unik plass i dette bildet i Norge. Ved vårt anlegg har vi muligheter til å sortere de forskjellige fraksjonene og håndtere store volum. Med vår store kunnskap om produksjon av dyrefôr av slike fraksjoner, en moderne fabrikk som sorterer, avemballerer og varmebehandler restene, forvandler vi restene til et optimalt dyrefôr.

Dette er bærekraft i praksis. Våre kunder, både på råvaresiden og landbruket, har en økende forståelse for viktigheten av at man nå og i fremtiden, benytter seg av de ressursene som allerede finnes, istedenfor å kaste dem og lage nye produkter.

Miljøfôr Norge og Nye Akershus Miljøfôr vil sammen være en offensiv pådriver for et stadig større fokus på den miljø- og samfunnsmessige viktigheten av en best mulig utnyttelse av disse ressursene. Vi vil utvikle stadig bedre metoder for bruk av disse.

Miljøfôr Norge mottar ikke driftstøtte fra det offentlige.

Akershus Miljøfôr Logo

Vår virksomhet har utgangspunkt på Søndre Fjeldstad Gård, beliggende i Gjerdrum kommune i Akershus.

Nestor på Søndre Fjeldstad Gård, Ole Erik Fjeldstad, dannet sammen med sin kone Britt Sinober Fjeldstad og deres to sønner, Hans Anders Fjeldstad og Michel Erik Fjeldstad, Nye Akershus Miljøfòr as.
Den relaterte virksomheten på Søndre Fjeldstad Gård ble videreført inn i det nye selskapet Nye Akershus Miljøfòr AS.

Nye Akershus Miljøfòr as har gjennom 45 år mottatt rester fra matvareindustrien som er videreforedlet til dyrefòr, eksempelvis brød, grønnsaker, poteter, fett, etc. Ved å benytte disse ressursene høyt opp i næringskjeden, vil disse restene fremdeles være mat og ikke avfall. Dette gir en helt unik miljømessig gevinst.

Dokument for miljøregnskap

Nye Akershus Miljøfòr AS er, som en av få i sin bransje, en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Det betyr at vi tilfredsstiller helt spesifikke og meget strenge krav til avfallshåndtering, arbeidsmiljø og miljøarbeid i bedriften. Bedriften har kartlagt alle potensielle miljøbelastninger og utformet retningslinjer og rutiner for disse.

Nye Akershus Miljøfòr AS er også registrert hos Mattilsynet, med de krav dette innebærer.
Et krav de fleste bedrifter innenfor Matvareindustrien stiller til sine avtalepartnere.

Nye Akershus Miljøfòr as har vært med å etablere og er medeiere i ett anlegg i Hedmark basert på den samme ideen om foredling av rester fra matvareindustrien til dyrefôr. Også dette
anlegget har den nødvendige registreringen for slik drift fra Mattilsynet.

Nye Akershus Miljøfòr AS står også her for den alt overveiende del
av transporten inn og ut av anlegget.

Nye Akershus Miljøfòr AS er også medeiere i ett anlegg plassert på Karmøy som tar imot rester fra matvareindustri, storkjøkken og dagligvarehandel. Dette brukes til biogass.

Sammen med vårt store og tilpassede transportsystem og vår 45 år lange erfaring,
gir denne eierstrukturen Nye Akershus Miljøfor AS meget gode muligheter til å
håndtere store mengder rester fra matvareindustrien i østlandsområdet og sørvestlandet.

Rapport – Åpenhetsloven